การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2565
โดยได้มอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยของคณะครุศาสตร์
ใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่
💡 เพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรคณะครุศาสตร์
💡 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
💡 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
จากนั้นได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดำเนินกิจกรรมการระดมสมอง หาแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัย
ให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น