ประกันคุณภาพการศึกษา สัญจร ออนไลน์ ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในสู่ความเป็นเลิศ


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ให้แก่ กรรมการบริหารทุกคณะ กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ และผู้รับผิดชอบงานประกันทั้งระดับหลักสูตร และคณะ
รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเจตนารมณ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น