ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาและโครงการคูปองหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. บันทึกข้อมูลการรายงานตัวพร้อมแนบหลักฐาน ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th ระหว่างวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว แก้ไขข้อมูลและพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทางเว็บไชต์ http://entrance.nrru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2565
3. หากไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามกำหนด ให้ติดต่อที่เพจเฟซบุ๊กชื่องานจัดรับนักศึกษาราชภัฎโคราช ระหว่างวันที่ 14 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญตรี ภาคปกติ

1. รายงานตัวผ่านระบบ เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th (ทำการ “เข้าสู่ระบบ” โดย User: รหัสผู้สมัคร Password: เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร)ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 บันทึกข้อมูลรายงานตัว วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมอัพโหลดเอกสำรเข้ำระบบ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
– ใบรับรองความเป็นครู เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สามารถดาวน์โหลดเอกสาร โดยการเข้าสู่ระบบ)
– สำเนาใบรายงานแสดงผลการศึกษา
– ใบรายงานแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา
– ใบรายงานแสดงผลการศึกษา 6 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษา
1.2 พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม- ระหว่ำงวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2565 โดยชำระได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
หมายเหตุ 1. การอัพโหลดเอกสารเพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลให้บันทึกเป็น PDF ยกเว้นไฟล์รูปเป็น JPG
2. สำเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต้องเขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2565 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปีนั้นมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทั้งหมด 11 คน ดังต่อไปนี้

1. นางสาวชวัลรัตน์ ฉัตรฉิมพลี จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
2. นางสาวพิมพ์ผกา คนตรง จากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
3. นางสาวนันทิญา ขาวพิมาย จากโรงเรียนพิมายวิทยา
4. นายวนัส จอสูงเนิน จากโรงเรียนสูงเนิน
5. นางสาวทิพย์สุดา ชิดโคกสูง จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
6. นางสาวปิยวรรณ ถินทอง จากโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
7. นางสาวชนัญชิดา กะการดี จากโรงเรียนมารีย์วิทยา
8. นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
9. นางสาวประกายรัตน์ รัดกลาง จากโรงเรียนขามสะแกแสง
10. นายอภิสิทธิ์ สอนอินทร์ จากโรงเรียนดงมูลวิทยาคม
11. นายยุทธศาสตร์ พูนศรี จากโรงเรียนจักราชวิทยา

การแต่งกายนักศึกษา


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ รับเข้าศึกษา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น