สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน มาสอบสัมภาษณ์ 16 คน ซึ่งมีรายชื่อผู้ที่มาสอบสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
1. นางสาวชวัลรัตน์ ฉัตรฉิมพลี จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
2. นางสาวเกวลิน ไชยลา จากโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
3. นางสาวพิมพ์ผกา คนตรง จากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
4. นางสาวนันทิญา ขาวพิมาย จากโรงเรียนพิมายวิทยา
5. นายภาคินัย จันสีหา จากโรงเรียนภูเขียว
6. นายฉัตริน ทองนาค จากโรงเรียนภูเขียว
7. นายภัทรพงษ์ อินทะแสง จากโรงเรียนพิมายวิทยา
8. นางสาวทติยา ที่รัก จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา
9. นายวนัส จอสูงเนิน จากโรงเรียนสูงเนิน
10. นางสาวทิพย์สุดา ชิดโคกสูง จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
11. นางสาวปิยวรรณ ถินทอง จากโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
12. นางสาวชนัญชิดา กะการดี จากโรงเรียนมารีย์วิทยา
13. นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
14. นางสาวประกายรัตน์ รัดกลาง จากโรงเรียนขามสะแกแสง
15. นายยุทธศาสตร์ พูนศรี จากโรงเรียนจักราชวิทยา
16. นายอภิสิทธิ์ สอนอินทร์ จากโรงเรียนดงมูลวิทยาคม
โดยเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance/

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น