แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)


มหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (NRRU Reinventing) อยู่ในระหว่างการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) สำหรับใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และให้ได้ แผนยุทธศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจนส่งผลกระทบ (impact) ต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป จึงขอเชิญทุกท่านตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1517,9452

สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

https://forms.gle/m6BvGoncVRaDGakS7

สำหรับบุคลากร

https://forms.gle/Z5njbmTnpHEs8Hmo7


Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น