Archives by Month:

Archives by Year:

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 นาง […]
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง”การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกาย   ของเด็กนักเรียนในยุค Covid-19”

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง”การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกาย ของเด็กนักเรียนในยุค Covid-19”

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษ […]
การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ค […]
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ตามสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา […]
สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ครุสภาได้จัดการเ […]
คุรุสภาประกาศเรื่องระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

คุรุสภาประกาศเรื่องระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

คุรุสภาประกาศเรื่องระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในกา […]
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านช่องแมว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อขยายตลาดเชิงพานิชย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านช่องแมว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อขยายตลาดเชิงพานิชย์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทย […]
5 วันแห่งการทดลองสอน!!

5 วันแห่งการทดลองสอน!!

เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษา คณะ […]
Leadership in the Next Normal  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  สู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

Leadership in the Next Normal ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร ร […]